Rosuvastatin biverkningar

Här kan du läsa mer om vilka Rosuvastatin biverkningar du kan drabbas av.

Rosuvastatin är ett ämne som är den verksamma substansen i flera olika läkemedel (bl.a. Crestor) du kan få för att sänka dina halter av blodfetter. Medlet kan sänka halten av blodfetter (LDL-kolesterol och triglycerider) i ditt blod genom att hämma ett särskilt enzym som finns i din lever, och som är viktigt vid bildandet av blodfetter.

Olika former och grader av Rosuvastatin biverkningar

Precis som alla andra läkemedel kan mediciner med Rosuvastatin ge oönskade effekter.

Många av de biverkningar som förekommer är tämligen lindriga och försvinner efter en kort tid. Det finns också risk för några mer allvarliga biverkningar som kräver att du kontaktar din läkare och slutar ta medicinen.

Det är också så att du kan slippa ifrån biverkningar, men det är ändå viktigt att du känner till dem, så att du vet vad du ska göra om du drabbas.

Allvarliga biverkningar som kräver omedelbara åtgärder

De biverkningar som är allvarligast kräver alltså att du OMEDELBART slutar att ta din medicin och att du kontaktar din läkare eller sjukvården utan fördröjning.

Detta gäller i första hand om du känner av något av följande.

 • Om du får svårt att andas (eventuellt i samband med svullnad i ansikte, läppar och tunga eller svalg, men inte nödvändigtvis denna svullnad)
 • Om du får svullnad i ansikte, läppar och tunga eller svalg, en svullnad som kan göra det svårt att svälja.
 • Kraftig klåda i huden, med upphöjda knölar

Dessa symptom är tecken på en kraftig allergisk reaktion, och kräver omedelbar läkarvård.

Om du får en ovanlig smärta i dina muskler som du inte känner igen, och om den håller i sig, ska du också sluta ta medicinen och kontakta din läkare så fort som möjligt. Ett fåtal personer som använder statiner har rapporterat obehagliga muskelsymptom, och dessa har i några få fall utvecklats till en muskelsjukdom som heter rhabdomyolys som kan vara livsfarlig.

muskel biverkningar av rosuvastatin

Detta är alltså mycket sällsynta biverkningar, så risken att du drabbas av just detta är mycket liten.

Det kan vara bra att veta att muskelpåverkan generellt är vanligare hos barn och ungdomar än hos vuxna.

Detta behöver dock inte betyda att det är barn eller ungdomar som utvecklar den farliga muskelsjukdomen.

Lipitor har mycket snarlika biverkningar, (se även pravastatin).

Vanliga biverkningar av Rosuvastatin

Några biverkningar är mer vanliga när du tar Rosuvastatin.

Dessa förekommer hos fler än en av hundra användare, men färre än en av tio.

Man kan nog säga att det är ganska troligt att du kan känna av någon av dessa biverkningar:

 • illamående
 • förstoppning
 • buksmärtor
 • huvudvärk
 • yrsel
 • kraftlöshet
 • muskelvärk

Om du har höga socker- och blodfettshalter, har högt blodtryck och är överviktig är risken också ganska stor att du kan få diabetes.

Du kan få diabetes även om du inte har dessa besvär, men risken är inte lika stor. Din läkare kommer att kontrollera ditt blodsocker under behandlingen.

Om du tar starkare styrka av Rosuvastatin kan du också få ökade halter av protein i urinen, men detta brukar ofta gå tillbaka av sig själv utan att du behöver sluta med medicinen.

Hudutslag och klåda är biverkningar som ses lite mer sällan än de vanligaste, men som du kan få utan att det är speciellt ovanligt.

Simvastatin har något färre biverkningar.

Sällsynta biverkningar

Dessa sällsynta biverkningar förekommer hos färre än en av tusen personer som använder Rosuvastatin, men fler än en av tiotusen.

Risken är inte stor, men eftersom vissa av dem är allvarliga måste du känna till dem. De ovan nämnda allergiska reaktionerna med svullnad i ansikte, läppar, svalg eller tunga, svårighet att svälja eller att andas, samt svår klåda med upphöjda knölar i huden är en av dessa biverkningar.

Övriga är:

 • Inflammerad bukspottkörtel, som visar sig som kraftig magsmärta
 • ökade leverenzymer i blodet
 • muskelskada hos vuxen person (kontakta genast läkare och ta inte mer medicin om du har ovanlig muskelsmärta som finns kvar längre än väntat)

Mycket sällsynta fall av biverkningar

Listan på biverkningar som du kan drabbas av när du använder Rosuvastatin kan tyckas lång, men de som räknas upp här, i kategorin mycket sällsynta, är verkligen just MYCKET SÄLLSYNTA.

biverkningar konsumentrapport

Vissa förekommer hos färre än en av tiotusen användare, medan en del är så sällsynta att det inte går att beräkna hur ofta de förekommer. Några enstaka fall, skulle man kunna säga.

De minst ovanliga biverkningarna i denna grupp är:

 • gulsot
 • hepatit
 • minnesförlust
 • blod i urinen
 • nervskador i armar och ben (exempelvis domningar)
 • förstoring av bröstkörtel hos män

Övriga biverkningar som är så sällsynta att det inte går att beräkna är följande:

 • hosta
 • andfåddhet
 • svullnad (ödem)
 • depression
 • sömnbesvär
 • andningsbesvär
 • sexuella svårigheter
 • långvarig muskelsvaghet
 • senskador
 • Stevens-Johnsons syndrom

Drabbas du av biverkningar så kan du själv rapportera dem direkt till Läkemedelsverket – Enheten för läkemedelssäkerhet, eller för sjukvårdspersonal.

Här klickar du för mer detaljer, allmänna varningar och biverkningar av statiner.

Får du besvär av rosuvastatin biverkningar ska du så klart tala med din läkare för att få hjälp.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *